Algemene verkoopvoorwaarden van horlogeshop.com te Roodeschool

 

 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van horlogeshop.com zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen. En zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie: http://www.horlogeshop.com

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van horlogeshop.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door horlogeshop.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van horlogeshop.com zijn vrijblijvend en horlogeshop.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door horlogeshop.com . Horlogeshop.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt horlogeshop.com dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen, betalingen en leveringen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief een bijdrage van € 2.75 (kleine artikelen) en € 7.20 (grotere artikelen) verpak en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3
Betaling kan geschieden met iDEAL of bij vooruit betaling per bank/giro. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Horlogeshop.com.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door horlogeshop.com bent u een bedrag van tien euro (€ 10.00) aan administratiekosten verschuldigd en indien horlogeshop.com haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van horlogeshop.com om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is horlogeshop.com gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door horlogeshop.com.

3.7 De bestelling wordt binnen tweeenzeventig (72) uur verzonden met TNT-Post, GLS of Pakketnet met uitzondering van za, zo en feestdagen. Bestellingen vanuit en naar het buitenland worden verzonden na ontvangst van de betaling.

3.8 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

3.9 Bestellingen worden verzonden met TNT-post, GLS of Pakketnet.  Horlogeshop.com is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of dergelijke van een zending tijdens het traject van postkantoor naar klant. Indien u uw aankoop verzekerd wilt laten verzenden dan dient u hiervan melding te maken bij bestelling. Horlogeshop.com zal de extra gemaakte kosten hiervan bij u in rekening brengen.

Artikel 4. Garantie

4.1 Horlogeshop.com garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

4.2 De onder 1. genoemde garantie op horloges geldt tenzij anders aangegeven gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden na levering. De garantie bij horloges is alleen op het uurwerk. Polsband, sluiting, glaswerk en batterij vallen niet onder de garantie.

4.3 Horlogeshop.com verschaft u een schriftelijk garantiebewijs, bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.

4.4 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u horlogeshop.com daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

4.5 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft horlogeshop.com de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

4.6 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan horlogeshop.com te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking en het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Horlogeshop.com accepteert geen ongefrankeerde of rembours zendingen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan horlogeshop.com verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over

Artikel 6. Overmacht

6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft horlogeshop.com ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat horlogeshop.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan horlogeshop.com kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 7. Diversen

7.1 Indien u aan horlogeshop.com schriftelijk opgave doet van een adres, is horlogeshop.com gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan horlogeshop.com schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

7.2 Wanneer door horlogeshop.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat horlogeshop.com deze voorwaarden soepel toepast.

7.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met horlogeshop.com in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door horlogeshop.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

7.4 Horlogeshop.com is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland, nadat zei zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling te beslechten.